Palautumisen terapeuttinen näkökulmani

6.12.2023

 

Palautuminen on toipumista, elpymistä, kasvua ja hyvinvointia. Sen toteutumisen edellytys on mielen ja kehon tasapaino. Palautumisen tilassa ihmisellä ei ole kokemusta suorittamisesta. Sitä voisi kutsua  myös todelliseksi läsnäolon tilaksi. Tarkastellessa tämän päivän hyvin- ja pahoinvointia, palautuminen  ei selvästikään toteudu ihmisten arjessa.  Sen voi havaita kuormittumisen eli stressitilan korostumisena ihmisen arjessa. Pitkittynyt kuormitus  on yksi haitallisimmista asioista hyvinvoinnille. Sen seurauksena  on tunnetusti  seuraavia oireita ja sairauksia: unettomuus, väsymys, uupumus, monien kiputuilojen voimistuminen, elimistön inflammaatio,  vatsan oireilut, sekä mittavat sairaudet tuki ja liikuntaelimistön tasolla. Lisäksi pitkittyneen kuormituksen seurauksena on tutkimuksen mukaan ylipainon kertyminen, metabolinen oireyhtymä, sydänoireet ja ahdistuneisuus, vain muutamia mainitakseni. 

Tämän vuoksi, varsinkin työskennellessä  ennakoivan terveydenhuollon ammattilaisina, olisi hyvä huomioida seikat, jotka pitkittyneesti kuormittuneella  ja lievemminkin oireilevalla asiakkaallamme on vastaanotolle tullessa. Tärkeää tämä sama asia on myös ymmärtää toimiessa työssään ohjaajana (kanssakulkijana). 

Aivot ja palautuminen

Aivotutkimus on tuonut meille aivan uuden näkökulman aivojen toiminnan ymmärtämiseen. Tärkeintä alussa on se, kuinka vastaanotamme asiakkaamme. Aivorungon alueella sijaitsevien tumakkeiden  alueelta aktivoituu viestintä, joko serotoniinin erityksestä tai noradrenaliinin erittymisestä. (Barret, L. 2023, ) On tärkeää luoda kohtaamiseen ilmapiiri, joka aktivoi serotoniinin erittymisen  eli turvaan johtavaan ensi kokemuksen. Turvan kokemus on palautumisen edellytys. 

Palautumisvajeessa oleva ihminen on hermostoltaan yli- tai alaivireä, joten tämän turvan huomioiminen perustuu aivotoiminnan  rauhoittavan vaikutuksen syntymiseen. Aivojen toiminta on alisteinen kehon hermoston toiminnalle, joten sen pohjalta tähän tilaan voidaan kohdatessa vaikuttaa myönteisesti. Työssäni asiakkaiden kanssa pyrin tuomaan terapiaan kiireettömyyden ja levollisuuden kokemuksen joka kerta. Serotoniin erittyminen voi näyttäytyä ulospäin kehon rauhoittumisena, asennon vapautumisena ja kohtaavan vuorovaikutuksen  käynnistymisenä  asiakkaassa. 

Aivot ovat oppineet kaikkien  elinvuosiensa  varrella ennakoimaan ja tutkivat siten ympäristöä ja ihmisiä ennakoiden koko ajan. Aivot huomioivat, onko tilanne negatiivinen tai positiivinen. (Mlodinov, L. 2023.) Tämän ydinaffektien toiminnan vuoksi  on tärkeä saada niin ympäristö, toimitilat, työhuone, asiakkaan tilaan asettuminen, kuin kohtaaminen turvalliseksi. Kuormittunut ihminen, on sen syy mikä tahansa, on valenssiltaan valmiiksi negatiivisessa tilassa, joten kaikki nämä asiat on nykytiedon pohjalta huomioitava. Ympäristöstä tullut positiivinen kokemus on tältä pohjalta merkittävä terapian lähtökohta. Turvallisen kohtaamisen ja turvallisen tilan kokemus vaikuttaa monien välittäjäaineiden erittymisessä.(Phillips, D. 2023) Välittäjäaineista  mm.  oksitosiini, endorfiini, serotoniini, testosteroni, dopamiini, asetyylikoliini ja gaba määrittävät toimintaa ja vauhtia, tai rauhan tilaa ja siten turvan tilassa ne ovat ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa. Aika huikeaa, vai mitä? 

Hermosto on yksilöllinen

Hermoston yksilöllisen  toiminnan ymmärtäminen voimien keräämisen ja palautumisen näkökulmasta tarkoittaa sitä, että terapeuttina/ohjaajana oivallat, onko asiakas tavoitesuuntautunut, toiminnan ihminen, vai onko tärkein  pääpaino ihmisten kanssa vuorovaikutteinen tila, tai  tunnelman luominen optimaaliseksi. Nämä synnynnäiset yksilölliset mallit määrittävät kohtaamisen tapaa ja siinä tapahtuvaa ymmärrystä asiakassuhteessa. Perusajatus on kuitenkin sen havaitseminen, miten kukin ihminen saadaan ohjattua ja innostettua omaehtoiseen toimintaan. Palautumisen hermostollinen edellytys on  oman  potentiaalin löytäminen ja yksilöllinen tapa kerätä voimavaroja. Esimerkiksi toiminnan kautta voimavirran saava ihminen, ei välttämättä aktivoidu ja lataudu mielikuvituksen ja pysähtelyn kautta, vaan käytännössä tehtävistä omaharjoituksista. 

Vahvuudet ja temperamentti

Vahvuudet ja ihmistä toimintaan  sytyttävät asiat  ovat voimavarojen löytymisen ja palautumisen perusasioita. Näiden käyttö arjessa saa aikaan kehomielen vapaan virtauksen kynnyksellä olemisen tilan, joka voidaan todentaa sykevälivaihtelun mittareilla. Tämän tilan aikana  sykevälin vaihteluväli on laaja ja se voi terapian aikana toteutua sekä terapeutilla/ohjaajalla, että asiakkaalla. Työaikana voi siis palautua eli olla suorittamattomassa tilassa yhdessä asiakkaan kanssa. Silloin kyse on ydinaffktin tilasta, jossa toteutuu havainnointi ilman aivojen aktiivista tilaa ratkoa asioita. Nämä ovat hetkiä, joissa elpyminen on mahdollista.  (Lue läsnäolo/miettimättömyys). Nyt mittari hyötykäyttöön, ja tarkasta teetkö työtäsi asiakkaan kanssa palautuneessa tilassa. 

Temperamentti  on ilmeisemmin ihmisen  pysyvä ominaisuus, eli syntymässä saatu ominaisuus. Temperamenttia  voidaan tarkastella sen pohjalta, kuinka ihminen kerää voimiaan. Tapoja on kaksi, kääntyminen ulospäin, hakien sieltä voimaa omaa toimintaansa tai sisäänpäin, tukeutuen enemmän omaan sisäiseen maailmaan ja ratkaisuihin. Terpaiatilanteessa tämä näyttäytyy selkeimmin terpeutin/ohjaajan  apuun tarttumisena tai omana pohdinta ja ajan kanssa tapahtuvana toimintana. Itselle päinvastainen toiminto kuluttaa voimavaroja. Sensitiivisyys kohtaamisessa auttaa huomioimaan ja ymmärtämään kumpaa puolta asiakas edustaa toiminnassaan. 

Kiintymyssuhde ja ympäristö

Meille tuttu asia, joka näyttäytyy vuorovaikutuksessa erilaisina ilmiöinä. Vetäytymisenä kehollisesti ja sanallisesti tai avautumisena sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kiintymyssuhteen perusteella arjen käyttäytyminen  on puolustusjärjestelmän mukaista käyttäytymistä ns.  varjossa olemista tai jännittyneisyyden ilmenemisen muotoja. Toinen suunta voi olla  kehon vapaan virtauksen tilaa. Lempilauseeni ”kukaan meistä ei ole eilen syntynyt” kertoo nimenomaan kiintymyssuhteesta ja siitä, että se on terapiatilanteessa huomioitava. Kiintymyssuhderakennelmat  tuovat palautumiseen joko esteitä tai vapautta.

Ympäristö ja sosiaaliset suhteet arjessa ovat yksi kuormittavimpia tai lataavimpia asioita ihmisen  elämässä. Kulttuurin merkitys on myös huomioitava tässä yhteydessä. Pohjalla on tietysti em. kiintymyssuhde ja opitut toimintamallit eri (ikä) aikakausilta. Terapeuttina/ohjaajana saatat edustaa maskuliinista/ feminiinistä näkökulmaa asiakkaasta siten,että asiakkaan hermosto virittyy. Terapiassa tämän tiedostaminen ja näkyväksi tekeminen purkaa hermoston virittyneisyyden ja mahdollistaa turvallisen yhteistyön.

Palautumiskyky ja sen mahdollisuudet

Palautumiskyky (resilienssi) liittyy oleellisesti varhaiseen kiintymyssuhteeseen, vuorovaikutukseen ja siellä syntyneeseen turvan tunteen kehittymiseen. Aloitin tekstin sieltä aivorungosta, joten tähän samaan asiaan päädytään ja todetaan turvan kokemuksen opettelemisen olevan terapian/ohjauksen  perusasioita. Silloin autonomisen hermoston ja aivojen  mahdollinen  hätätilaan  joutuminen hiljalleen purkautuu. Sehän on kaiken terapian ydin, ainakin Ogdenin (2009)  mukaan! Vapaan ja turvaa kokevan hermoston ja aivojen  toiminta lakkaa käyttämästä eloonjäämisen mekanismeja itseään vastaan, opituilla vanhoilla tavoilla. Toipuminen ja palautuminen on silloin mahdollista. Aivot tarvitsevat tiedon turvasta, jolloin veden, sokerin, suolan ja useiden toimintaan vaikuttavien välittäjäaineiden tasolla on tasapainossa. (Allostaasi).

 Palautumiskykyä voidaan tukea auttamalla asiakasta ymmärtämään koko oma potentiaalinsa toimijana. Auttaa asiakasta huomioimaan  millon toimii itselle epäedullisesti, niin  hermostollisesti, kuin  ajatusten ja tunteiden tasolla. Omien itseen voimakkaasti vaikuttavien uhkien (pelkojen)  ja omien vahvuuksien ymmärtäminen on terapia/ohjaustyön ydintä. Omaa työtä tämä ohjaa vahvasti. 


Terveisin Ulla

 

Lähteet: 

 

Barret. L.2023. Seitsemän ja puoli oppia aivoista.

Mlodinov, L. 2023. Kuinka tunteet muokkaavat ajatteluamme. 

Ogden, P. Trauma ja keho.

Phillips, D. 2023. Kuusi ainetta.

https://www.duodecimlehti.fi/duo15189

 

Share This