Mielenvalmennus, mistä sen aloitat?

18.2.2023

Palailen välillä aiempiin teksteihini, tämäkin kirjoitettu vuonna 2017. Vanhempia tekstejä tarkastellessa voi pohtia, mikä muutos on tapahtunut vuosien myötä. Joskus muutos tapahtuu hitaasti, toisinaan taas hyvin nopeasti. Mielen kanssa toimiessa, on hyvä tiedostaa, että asian osaaminen on erittäin tärkeää. Ymmärrys on oltava mielen mekanismeista, niiden yhteydestä entisyyteen ja kehon toimintaan. Nykytiedon mukaan mielenvalmennuskin aloitetaan toisin kuin aiemmin. Muutos on ollut meneillään jo vuosikausia.

Tiedostamaton toiminta

Ihmisen käyttäytymistä säätelevät  edelleen evoluution perinteet. Näihin liittyvät refleksit, reviirikäyttäytymisemme, vietit ja vaistomme. Toimimme niiden mukaan, sitä erityisesti huomioimatta.  Toiminta vaikuttaa kehoon ja mieleen. Myös mielemme ohjautuu tiedostamatta. Pystymme ratkomaan ongelmia ja toimimaan sitä erityisesti miettimättä arjessamme.

Tietoinen mieli taas tarkoittaa sitä, että olemme läsnä itsessämme, hetkessä ja olemme tietoisia itsestämme. Läsnäolo ei ole sanahelinää vaan kehollinen ja mielen tapahtuma. Läsnäolo itselleni tarkoittaa eläytymisen, keskittymisen ja havainnoimisen tilaa. Tietoisella mielellä tarkoitetaan havaintojen, ajatusten, tunteiden ja kehollisuuden ymmärtämistä. Oman käyttäytymisen  havainnoiminen, ymmärtäminen ja tarkkaileminen  on lähtökohta oman käyttäytymisen säätelemiseen tarpeen mukaiseksi.

Käyttäytyminen  johtuu monesta asiasta. Käyttäytymiseen johtavat arvot, uskomukset, muistot, temperamentti, persoona, opitut toimintamallit ja tapamme käsitellä ja ratkoa ongelmia. Käyttäytymistämme ohjaavat omat pyrkimykset, tarpeet ja motivaatio. Tietoisina tai tiedostamattomina. Käyttäytymiseemme on sidoksissa muihin ihmisiin ja vuorovaikutukseen.

Mielenvalmennus

Mielenvalmennus on tietoista ajattelun taidon harjoittamista, tunteiden tiedostamista ja niiden tarpeen mukaista ohjaamista. Tämä kaikki näyttäytyy ihmisen  teoissa.  Tiedostamme tässä kohdassa selkästi sen, että ihminen on itse vastuussa omasta elämästään. Silloin, kun ihminen ottaa vastuun omasta elämästään eli ajatuksistaan, tunteistaan ja toiminnastaan,  tapahtuu sisältäpäin ohjautuminen eli itsensä johtaminen. Silloin ihminen itse päättää minkä merkityksen antaa ajatuksilleen, asioille ja tapahtumille. Sekä sen, miten niihin reagoi. Mielen valmentamisen voi siirtää elämään, melkein mihin tahansa toimintaansa.

Oman mielen valmentaminen  lähtee omien ajatusten tiedostamisella, sisäisen puheen kuuntelemisella. Tärkeää ei ole se miten ajatukset syntyvät vaan se, mihin ajatuksissa tartumme ja mistä irtipäästämme. Ajattelutapamme näyttää meille sellaisen maailman, kuin uskomme sen olevan. Toiselle ihmiselle sama maailma voi näyttäytä täysin eri tavoin. Jokaisella ihmisellä ne omat kokemukset, tunteet, persoona ja uskomukset vaikuttavat oman maailmankuvaan. Siksi se dialogi,jota käymme valmentaessa ja ohjatessa  on tärkeätä lähteä valmennettavan lähtökohdista.  Valmenettavien sanomaa kuunnellen, aktivoitumatta itse vastaamaan. On opittava kysymään, ei vastaamaan.

Kuuntelemalla voit saada viestin ihmisen sisäisestä maailmasta. Sitä maailmankuvaa voi valmennettavan niin halutessa, sitten muuttaa. Tämä vaatii ensin pysähtymisen, rauhoittumista ja rentoutumista. Valmentajalta vaaditaan syvässä eläytyvässä kohtaamisessa kaavamaisen toiminnan sivuuttaminen ja todellinen läsnäolo. Käytännössä tämä, minun mielestäni,  tarkoittaa tyhjän ja odottavan mielentilan käynnistymisen ja valmiin kysymyspatteriston käytön jättämisen pois. 

Muutoksen tutkimisen mahdollisuus palauttaa tasapainoa

Ajatukset, tunteet ja mieli kaikki vaikuttavat kehomme toimintaa, vaikutus voi olla hyvinkin nopea. Kaikki ajatukset luovat tunteita. Tunteet ohjaavat toimintaamme. Tunteet näyttäytyvät toiminnassamme positiivisena ja negatiivisena käyttäytymisenä. Tekosi siis paljastavat sinut vuorovaikutuksessa. 

Mielenvalmennuksella pyritään muutokseen. Myönteisten ajatusten seurauksena ihminen kokee myönteisiä tunteita. Myönteisen tunnekokemusken  avulla keho on hermostollisesti vapaa. Yhteys kehon ja mielen välillä on hermostollista toimivuutta, joka ilmenee palautuneena ihmisenä. 

Nykytiedon mukaan keho, joka on toiminnaltaan vapaa jännittyneisyydestä, mahdollistaa joustavan ja oivaltavan kogntiivisen toiminnan. On siis mietittävä, mistä mielenvalmennuskin alkaa!  Itse aloitan mielen kanssa työskentelyn kehosta, mistä sinä?

Terveisin Ulla, psykofyysien fysioterapeutti, palautumiskouluttaja

Share This